Saturday 14 November 2020, 11:00am

Koloa: Fafine, ‘Aati, Mo e Tekinolosia / Women, Art, and Technology

Date Saturday 14 November 2020
Time 11:00am – 4:00pm
Location Artspace Aotearoa, 292 Karangahape Rd
Entry Free and open to all
Part of Koloa: Fafine, ‘Aati, Mo e Tekinolosia / Women, Art, and Technology

Oku hounga ia a e Artspace Aotearoa ke fakaha a e Koloa: Fafine, ‘Aati, Mo e Tekinolosia / Women, Art, and Technology. Ko e tu'o tolu eni e fakaha ngaahi Koloa ni; 'Oku fakamamafa pea e katonga'i, e mahuinga pea mo e laukau 'aki etau Koloa FakaTonga a ha'a Fafine, ngaue fakamea'a , ngaahi founga motu'a, mo e fakakoloa aki etau ngaahi katoanga fakafonua

Artspace Aotearoa is proud to present the third international iteration of Koloa: Fafine, ‘Aati, Mo e Tekinolosia / Women, Art, and Technology; an exhibition that centres on the significance of the female artistic lineage of Tongan koloa, to generate a transformative-context in which female Indigenous practises are a pivotal cultural force.

You are invited to the celebration of the opening for the upcoming exhibition Koloa: Fafine, ‘Aati, Mo e Tekinolosia / Women, Art, and Technology.

To read more follow this link:

artspace-aotearoa.nz/exhibitions/koloa-fafine-aati-mo-e-tekinolosia

RSVP